Bảy-ball

Rate me now!
4.10

 
Bảy-ball Image:
Bảy-ball
 
 

Bảy-ball

Bảy-ball , Bảy banh
Bảy-ball là một trò chơi bi-da xoay đồng với quy định tương tự với chín-ball, mặc dù nó khác nhau trong hai cách chính: trò chơi chỉ có bảy đối tượng sử dụng như là ngụ ý của banh tên của nó, và chơi là nhập bị giới hạn vào các túi của bảng. William D. Clayton được ghi với các trò chơi của chế, ca. đầu những năm 1980.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Bể bơi.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bodybuilding 2.Nhẫn vẫn còn 3.Diplomacy 4.Nhảy
5.Tumbing 6.Hillclimbing 7.Trôi (motorsport) 8.Muay Thái
1.bodybuilding, 2.nhẫn-vẫn-còn, 3.diplomacy, 4.nhảy, 5.tumbing, 6.hillclimbing, 7.trôi-(motorsport), 8.muay-thái

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Erik (HASH) Hersman với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Bảy-ball) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share